Pod patronatem kulturaonline.pl
Jesteś w: Strona główna > Artykuły > Równość płci w Unii Europejskiej

Równość płci w Unii Europejskiej

2011-11-14 isz

.html
grafika za www.sxc.hu
Faktyczna równość kobiet i mężczyzn - to jeden z nadrzędnych celów polityki równości płci realizowanej przez UE. Faktyczna, czyli nie tylko sankcjonowana przez prawo, ale też przejawiająca się w różnych dziedzinach życia społecznego, jak rynek pracy, dostęp do nauki i usług czy udział w procesie podejmowania decyzji. Unia mocno angażuje się sprawę dyskryminacji ze względu na płeć zarówno w krajach członkowskich, jak i daleko poza granicami wspólnoty.

Już w 1996 roku Komisja Europejska (pod wpływem ONZ i Rady Europy) ogłosiła komunikat o włączeniu kwestii równości kobiet i mężczyzn do wszystkich strategii i działań politycznych Wspólnoty (tzw. gender mainstreaming). Dlatego też idea równości powinna być obecna we wszystkich działaniach podejmowanych przez Unię Europejską - od etapu planowania, przez realizację aż po ocenę polityk i działań.

Ważnym organem zajmującym się zbieraniem i analizowaniem informacji temat nierówności płci jest Instytut UE ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (powołany w 2007 roku, strona internetowa - tutaj). Pomaga on m.in. w nawiązywaniu dialogu pomiędzy partnerami społecznymi, wymianie doświadczeń w rozwiązywaniu problemów i podnoszeniu świadomości obywateli Unii na temat dyskryminacji. Z przedstawionego przez instytut kilka miesięcy temu raportu wynika, że:

  • kobiety są szefami zaledwie trzech procent przedsiębiorstw w UE, stanowią dwa procent ministrów, dziewięć procent rektorów uniwersyteckich i 14 procent ambasadorów;
  • za godzinę swojej pracy dostają średnio dwa euro mniej niż mężczyźni na tych samych stanowiskach,
  • na obowiązki domowe poświęcają 13 godzin więcej niż ich partnerzy

Poniżej zamieszczamy dyrektywy Rady Europejskiej dotyczące równości płci:

1. 2004/113/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. wprowadzająca w życie zasadę równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług [do pobrania]

2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/73/WE z dnia 23 września 2002 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/207/EWG w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego oraz warunków pracy [do pobrania

3. 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy [do pobrania

4. 97/80/WE z dnia 15 grudnia 1997 r. dotycząca ciężaru dowodu w sprawach dyskryminacji ze względu na płeć [do pobrania

5. 92/85/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie wprowadzenia środków służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły i pracownic karmiących piersią [do pobrania]

6. 86/613/EWG z dnia 11 grudnia 1986 r. w sprawie stosowania zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn pracujących na własny rachunek, w tym w rolnictwie, oraz w sprawie ochrony kobiet pracujących na własny rachunek w okresie ciąży i macierzyństwa [do pobrania]

7. 86/378/EWG z dnia 24 lipca 1986 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w systemach zabezpieczenia społecznego pracowników [do pobrania]

8. 79/7/EWG z dnia 19 grudnia 1978 r. w sprawie stopniowego wprowadzania w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zabezpieczenia społecznego  [do pobrania]

9. 76/207/EWG z dnia 9 lutego 1976 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego oraz warunków pracy [do pobrania]  

Komentarze